NASZE PROJEKTY

REALIZACJA USŁUGI EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU ,, NASZE ZAJĘCIA NASZA SZKOŁA”
     W roku szkolnym 2012/2013 w Społecznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich jest realizowany projekt ,, Nasze zajęcia nasza szkoła ” współfinansowany przez EFŚ.
ZAJĘCIA PRZYRODNICZE
Na zajęcia przyrodnicze uczęszczają uczniowie klas IV – VI .   Podzieleni są na dwie grupy .
I grupę stanowią uczniowie klas IV – V         
– Milena Ładzińska                                          
– Paweł Nieczepa                                               
– Nina Prusińska                                                                    
– Dominika Kacprzak                                        
– Krzysztof   Kiryła                                             
II grupę stanowią uczniowie klasy VI
– Krzysztof Gołaś
– Julia Kasprzak
– Andżelika Klik    
– Oliwia Klik
– Paweł Ładziński  
– Julia Wałkucka    
  Tematem projektu jest zdrowe i racjonalne odżywianie . Uczniowie na zajęciach wyszukują informacje w czasopismach , internecie , przeliczają kalorie spożytych potraw .  Poznali zasady odżywiania – efektem było wykonanie Piramidy Żywienia w formie plakatu . Samodzielnie ułożyli krzyżówkę , wykonali album ,, Smaki dzieciństwa ” . Wspaniale bawili się przygotowując sałatki owocowe według własnych przepisów .Na zajęciach w ramach projektu uczniowie pogłębiają wiedzę i kształtują umiejętności praktyczne zdobywane na lekcjach przyrody .

REALIZACJA PROJEKTU „RÓWNAĆ SZANSE ” KOŁO PRZYRODNICZE
     Od 11 września 2012 roku uczniowie klas II i III uczęszczają na dodatkowe  zajęcia w ramach projektu ” Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ” .  
W zajęciach biorą udział :  
Nikola Niedźwiecka
Natalia Kasprzak
Karolina Szewczyk
Dawid Bartlewski
Dawid Czerwiński
Tematem projektu jest ” Ekologiczny styl życia ” . Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z niewłaściwej działalności człowieka w przyrodzie . Uczniowie wspólnie wykonują plakaty , rozwiązują krzyżówki , tworzą ciekawe prace plastyczne .
Zajęcia przyrodnicze prowadzi Joanna Zaręba .

Zajęcia matematyczno – informatyczne metodą projektu
Na zajęcia matematyczno – informatyczne uczęszczają uczniowie klas IV – VI .  
Podzieleni są na dwie grupy .
I   grupę stanowią uczniowie klas IV V      
– Milena Ładzińska                                            
– Paweł Nieczepa                                                 
– Nina Prusińska                                                                      
– Dominika Kacprzak                                        
– Krzysztof  Kiryła
– Rafał Niedźwiecki       
II grupę stanowią uczniowie klasy VI
– Krzysztof Gołaś
– Julia Kasprzak
– Andżelika Klik    
– Oliwia Klik
– Paweł Ładziński  
– Julia Wałkucka  
   Celem zajęć jest zachęcanie uczniów do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i informatyki. Realizacja projektu umożliwi uczniom rozwijanie zainteresowań poznawczych. Uczniowie na zajęciach z projektu zdobywają nowe informacje z dziedziny matematyki, a także zastosowują zdobytą wiedzę w praktyce. Podejmują samodzielną pracę i własną inicjatywę twórczą. Przedstawiają własne rozwiązania zadań w sposób jasny i czytelny.   Rozwiązywali krzyżówki matematyczne, przeliczali kalorie spożytych potrawach i zastanawiali się jak można spalić te kalorie. Wykonali pomoce do lekcji matematyki – plakat wzory pól figur płaskich i album „Sławni matematycy”.

19 stycznia 2013 r. uczniowie klas IV – VI w ramach projektu   
„Nasze zajęcia, nasza szkoła” uczestniczyli w wycieczce do Olsztyna. Wiele wrażeń dostarczyła dzieciom projekcja w Olsztyńskim Planetarium pod tytułem „Ziemia, Księżyc, Słońce”. Równie ciekawe okazało się zwiedzanie Muzeum Przyrody, które odkryło przed nimi wiele przyrodniczych tajemnic.
Wszyscy świetnie się bawili i dużo się nauczyli, mamy nadzieję na więcej takich wyjazdów.

REALIZACJA PROJEKTU „RÓWNAĆ SZANSE „- ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
     Od  września 2012 roku uczniowie klas II i III uczęszczają na dodatkowe  zajęcia artystyczne w ramach projektu.   
W zajęciach biorą udział :  
Nikola Niedźwiecka
Julia Prościńska  
Dawid Prościński  
Aleksandra Mazurkiewicz
Michał Miodeck
Na zajęciach uczniowie zmierzyli się technikami malarskimi. W ramach projektu pierwsza grupa uczestniczyła w   30 godzinach  zajęć, które zaowocowały niepowtarzalnymi pracami plastycznymi   .   
Zajęcia  prowadzi Arkadiusz Ślebioda .

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego w ramach programu EFS „ Równać szanse”
Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 minut. Uczestniczyło w nich pięciu uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce z klasy III . Wyrównywano szanse edukacyjne poprzez rozszerzenie programu indywidualizacji nauczania o zajęcia dodatkowe i wyposażenie bazy, usunięcie lub zmniejszenie deficytów oraz wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach polonistycznych. Także wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w strefach intelektualnej, psychicznej i moralnej. Głównie zaś rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się czytania i pisania oraz wypowiadania się. Dodatkowo pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności. Dodatkowo pracowano nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno – syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
Poprzez udział w zajęciach uczniowie udoskonalili sposób wypowiedzi na różne tematy. Wykonywali ćwiczenia manualne polegające na precyzyjnym kolorowaniu poszczególnych elementów obrazka. Udoskonalili analizę oraz syntezę słuchową i wzrokową wyrazów i zdań. Rozwinęli tempo cichego czytania z równoczesnym rozumieniem tekstu. Utrwalili pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, które były urozmaicone i ciekawe. Wykorzystywano pomoce dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, koordynację wzrokowo – ruchową, logiczne myślenie.
Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki w klasie III w ramach projektu FS „Równać szanse”
I semestr 2012/2013
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki w ramach projektu FS „Równać szanse” w klasie III odbywały się raz w tygodniu po 2 godz. zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na zajęcia uczęszczało początkowo 5 uczniów a następnie od 12 listopada 2012 r. – 4 uczniów.   Odbyło się 30 godzin zajęć, frekwencja – 4 nieobecności.
Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych i braków w zakresie podstawowych wiadomości i umiejętności oraz utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.
Na zajęciach:
·           kształtowano umiejętność myślenia i jasnego formułowania wniosków,
·           doskonalono sprawność rachunkową w zakresie czterech działań matematycznych z uwzględnieniem zasady kolejność wykonywania działań,
·           kształcono umiejętność myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem),
• wyrabiano umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych,
• stosowano w praktyce zdobyte wiadomości – obliczenia związane z płaceniem, ważeniem, mierzeniem i upływem czasu,
• rozwijano procesy umysłowe takie jak: analiza i synteza, porównywanie i klasyfikowanie, abstrahowanie, rozumowanie i uogólnianie,
• rozwijano spostrzegawczość, szybkość reakcji i logiki myślenia,
• zwiększano koncentrację uwagi oraz umiejętność samokontroli.
Celem zajęć było również:
·           przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego,
·           analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
·           wyrobienie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań,
·           porozumiewanie się z rówieśnikami i czynnego uczestnictwa w pracy zespołu,
·           kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wyrabianie poczucia własnej wartości.
W czasie zajęć  zwracano uwagę  na dostosowanie wymagań  edukacyjnych do indywidualnych możliwości dzieci w zakresie tempa pracy, stopniowania trudności, stosowania metod aktywnych i  środków dydaktycznych pobudzających aktywność  dzieci. Były stosowane częste pochwały, aby zachęcać  uczniów do   systematycznej pracy. Uczniowie pracowali w oparciu o indywidualne karty pracy, gry i zabawy logiczne – układanki, tangramy, krzyżówki matematyczne. Zajęcia mobilizowały ucznia do wykonywania zadań poprzez zastosowanie różnorodnych form  ćwiczeń, które miały charakter  indywidualny lub grupowy i dotyczyły:
·          rozwiązywania zadań interesujących, stwarzających nowe lub typowe problemy,
·          samodzielnego redagowania tekstów matematycznych,
·          rozwiązywania zadań tekstowych różnymi metodami,
·          analizowania liczby rozwiązań danego zadania,
·          rozwiązywania krzyżówek, rebusów, łamigłówek.
Projekty semestr II 2012/2013
W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 tematem projektu „Równać szanse” są „Pory roku” . Uczniowie klas II – III w czasie spacerów obserwowali zmiany
zachodzące w przyrodzie , szukali zwiastunów wiosny ,dokarmiali ptaki.
Wykonywali prace plastyczne , plakaty , rozwiązywali krzyżówki. Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań otaczająca przyrodą .
W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 tematem projektu „Nasze zajęcia , nasza szkoła” są „ Podróże dalekie i bliskie”  . Uczniowie klas IV- VI byli na wycieczce w olsztyńskim Planetarium oraz w Obserwatorium Astronomicznym . Na zajęciach uczniowie utrwalili nazwy planet oraz wykonali pracę plastyczną pt: „Układ Słoneczny”. Wykonali również album pt. „Ciekawe miejsca w Polsce” . Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat Wszechświata oraz poznanie ciekawych miejsc w Polsce i na świecie .
19 stycznia 2013 r. uczniowie klas IV – VI w ramach projektu   „Nasze zajęcia, nasza szkoła” uczestniczyli w wycieczce do Olsztyna. Wiele wrażeń dostarczyła dzieciom projekcja w Olsztyńskim Planetarium pod tytułem „Ziemia, Księżyc, Słońce”. Równie ciekawe okazało się zwiedzanie Muzeum Przyrody, które odkryło przed nimi wiele przyrodniczych tajemnic.
Wszyscy świetnie się bawili i dużo się nauczyli, mamy nadzieję na więcej takich wyjazdów.
Matematyka to nie tylko jeden z przedmiotów szkolnych, ale ważny element codziennego życia i dlatego w drugim semestrze roku szkolnego 2012 / 2013 tematami realizowanymi w ramach projektu „Nasze zajęcia, nasza szkoła” są: „Matematyka w kosmosie”, „Matematyka w sklepie”, „Matematyka w przyrodzie”, „Matematyka w kuchni”, „Matematyka w sporcie”. Na zajęciach uczniowie wykonali: plakat „Matematyka w sklepie”, przypomnieliśmy sobie co to są ceny detaliczne i hurtowe, po co sklepy stosują podwyżki, a po co rabaty. Wykonaliśmy album „Wierszyki i figielki matematyczne”, rysowaliśmy parkietaże, rozwiązywaliśmy rebusy i zadania tekstowe rozwijające umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań zadań stwarzających problemy, z którymi uczniowie nie spotkają się na lekcji. Zajęcia kształcą umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania, uczniowie zdobywają nowe wiadomości, a przede wszystkim podczas nauki bawią się.

REALIZACJA PROJEKTU „Nasze zajęcia , nasza szkoła ” I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Na zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą projektu uczęszczali uczniowie klas IV – V . Spotkania odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny .
Tematami realizowanymi w ramach projektu ” Nasze zajęcia , nasza szkoła ” były :
– ” Różnorodność organizmów na tle środowiska ich życia „
– ” Wspólne cechy budowy i czynności organizmów „
– ” Destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko „
– ” Pogoda i klimat ” .
Uczniowie samodzielnie wykonywali preparaty oraz oglądali je pod mikroskopem , wiedzą do czego służy mikroskop , znają podstawowe elementy jego budowy , potrafią obliczyć powiększenie obrazu mikroskopowego . Uczniowie rozumieją potrzebę przeprowadzania obserwacji meteorologicznych , dostrzegają wpływ pogody na różne aspekty życia człowieka . Uczniowie potrafią wyodrębnić elementy przyrody ożywionej i nieożywionej .
Zajęcia prowadziła Joanna Zaręba .

REALIZACJA PROJEKTU „Nasze zajęcia , nasza szkoła ” I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 na zajęcia przyrodnicze metodą projektu uczęszczali uczniowie klasy VI . Spotkania odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny .
Tematami realizowanymi w ramach projektu ” Nasze zajęcia , nasza szkoła ” były :
– ” Różnorodność organizmów na tle środowisk ich życia ” ,
– ” Orientacja w terenie , szkic , plan , mapa ” ,
– ” Zależności człowieka od przyrody ” .
Uczniowie na zajęciach pogłębiali wiedzę i kształtowali umiejętności praktyczne zdobywane na lekcjach przyrody .
Uczniowie określali położenie geograficzne wskazanych miejsc za pomocą współrzędnych geograficznych , odczytywali obiekty przedstawione na mapie za pomocą znaków kartograficznych , opisywali wskazany na mapie fragment terenu , wykorzystując informacje znajdujące się w legendzie .
Zajęcia prowadziła Joanna Zaręba .

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „Nasze zajęcia , nasza szkoła ” II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
Na zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą projektu uczęszczali uczniowie klas IV – V . Spotkania odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny .
Tematami realizowanymi w ramach projektu ” Nasze zajęcia , nasza szkoła ” były :
– ” Zależności człowieka od przyrody „
– ” Krajobrazy nizinne ,wyżynne i górskie „
– ” Zdrowy styl życia człowieka „
– ” Podstawowe zjawiska fizyczne ” .
Uczniowie poznali zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania .Wiedzą jak należy prawidłowo komponować jadłospis aby dostarczyć organizmowi niezbędne składniki odżywcze . Uczniowie rozumieją potrzebę przeprowadzania obserwacji meteorologicznych , dostrzegają wpływ pogody na różne aspekty życia człowieka . Uczniowie potrafią wyodrębnić elementy przyrody ożywionej i nieożywionej . Potrafią wskazać na mapie niziny , wyżyny i góry na mapie . Prawidłowo podają nazwy geograficznych obiektów na terenie Polski . Znają podstawowe zjawiska fizyczne , z którymi spotykają się w życiu codziennym .
Na zajęciach uczniowie wykonywali plakaty metodą metaplanu , plansze , rozwiązywali krzyżówki , samodzielnie przeprowadzali proste doświadczenia , tworzyli ciekawe prace plastyczne . Podczas zajęć stosowałam różne metody i formy pracy . Uczniowie mieli do dyspozycji czasopisma , encyklopedie , internet oraz wiele ciekawych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu .Uczniowie na zajęciach pogłębiali wiedzę i kształtowali umiejętności praktyczne zdobywane na lekcjach przyrody .
Realizacja godzin w II półroczu – 40 godzin .  
Zajęcia prowadziła – Joanna Zaręba

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „Nasze zajęcia , nasza szkoła ” II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
W II półroczu roku szkolnego 2013/2014 na zajęcia przyrodnicze metodą projektu uczęszczali uczniowie klasy VI . Spotkania odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny .
Tematami realizowanymi w ramach projektu ” Nasze zajęcia , nasza szkoła ” były :
– ” Pogoda , klimat , obserwacje meteorologiczne   ” ,
– ” Sposoby poznawania przyrody ” ,
– ” Budowa ciała , stan zdrowia i choroby człowieka  ” ,
– ” Właściwości substancji i ich zastosowanie ” .
Uczniowie na zajęciach pogłębiali wiedzę i kształtowali umiejętności praktyczne zdobywane na lekcjach przyrody .
Uczniowie poznali budowę ciała oraz choroby człowieka . Wiedzą jak należy prawidłowo postępować aby nie dopuścić do zachorowań . Uczniowie rozumieją potrzebę dokonywania obserwacji pogody , dostrzegają jej wpływ na różne aspekty życia człowieka . Uczniowie na zajęciach wykonywali prace plastyczne , plakaty metodą metaplanu , doświadczenia . Rozwiązywali krzyżówki , rebusy , zadania .
W trakcie realizacji projektu stosowałam różne metody i formy pracy , dokonywałam obserwacji ciągłej , całościowej uczniów . Przeprowadzałam z uczniami rozmowy , pogadanki .
Uczniowie podczas wyszukiwania i zdobywania wiedzy korzystali z internetu , encyklopedii , słowników , atlasów . Mieli również do dyspozycji wiele pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu .
Realizacja godzin w II półroczu – 40 godzin .
Zajęcia prowadziła – Joanna Zaręba

Font Resize
Wysoki kontrast